Dental Bangkok | Dental Clinic Bangkok | Dentist Bangkok

วิวัฒนาการการรักษาของ MALO

วิวัฒนาการการรักษาของ MALO DENTAL หรือ MALO DENTAL Protocol

นับว่าเป็นการปฏิวัติใหม่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพฟันแบบทั้งช่องปาก ซึ่งได้รับการพัฒนามาตามลำดับจาก Dr.Paulo Malo และทีมวิจัยทางการแพทย์ของเขาใน MALO DENTAL ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการช่วยให้เกิดการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้ที่ไม่มีฟันฟันเหลืออยู่เลย หรือ edentulous (และคนไข้ที่มีแนวโน้มที่จะมีสภาพเป็นคนไข้ที่ไม่มีฟัน) จะได้รับการรักษาโดยถูกปักรากฟันเทียมแบบ ที่ทำจากไทเทเนียม ทั้งหมด 4 ตำแหน่งของแต่ละขากรรไกร จึงนับว่าวิธีนี้เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่รวดเร็วและก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อกระดูกและเหงือกของผู้ป่วยน้อยที่สุด (เราเรียกเทคนิค นี้ว่า The All-on-4 Surgical Protocol) รากฟันเทียมจะทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นคงได้อย่างดีสำหรับ สะพานฟันแบบ MALO DENTAL Bridge ซึ่งทั้งนี้จะช่วยให้การติดตั้งชุดฟันทำได้อย่างมั่นคงมากขึ้น ซึ่งปรกติแล้วชุดฟันใหม่ที่คนไข้ได้รับในการรักษาจะมีความใกล้เคียงเหมือนกับชุดฟันธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนี้ด้วยเทคนิคดังกล่าวจะช่วยรักษาระดับของกระดูกและเหงือกให้คงที่ จึงทำให้ขากรรไกรแต่ละข้างมีสภาพดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเก่าๆ โดยทางเทคนิคแล้วรากฟันเทียมด้านหลังสองตัวที่ปักลงไปจะทำมุม 45 องศาเพื่อช่วยยึดและหลีกเลี่ยงการกระทบกับเส้นประสาทบริเวณขากรรไกร ที่อาจเกิดปัญหาตามมาได้ อีกทั้งคนไข้ที่มีกระดูกบริเวณเหงือกเหลือน้อย หรือแม้กระทั้งแทบจะไม่มีกระดูกเหลืออยู่ก็ไม่จำเป็นต้องทำการปลูกถ่ายมวลกระดูกก่อนเหมือนวิธีการรักษาทั่วๆไป และที่สำคัญคือชุดฟันใหม่ที่ได้รับจะดูเป็นธรรมชาติ ติดแน่นคงที่จนแทบแยกไม่ออก


The MALO DENTAL Protocol Evolution Timeline

Location

1989

การศึกษาในขั้นเริ่มแรกด้วยวิธี Immediate Loading Protocol
สำหรับฟันที่หลุดไปแล้วซี่เดียว และสำหรับการใส่สะพานฟัน (Dental Bridge) ขนาดเล็ก

Location

1990 to 1993

ปัญหาที่ต้องแก้ไข: จำแนกและรักษาให้กับคนไข้ที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย edentulous ที่มีความยากในการรักษาอยู่แล้ว

วางระบบการรักษาแบบ Immediate Loading Protocol สำหรับฟันที่หลุดหายไปแค่หนึ่งซี่หรือการใส่สะพานฟัน (Dental Bridge) ขนาดเล็ก

ศึกษาเรื่องกายวิภาคศาสตร์ และชีวภาพศาสตร์ เพื่อศึกษาเรื่องการรักษาที่ขากรรไกรล่าง เพื่อฟื้นฟูให้กลับมามีสมรรถภาพในการใช้งานอีกครั้งและเรื่องวิธีการผ่าตัดแบบ All-on-4 (All-on-4 Surgical Protocol)

Location

1993

Case แรก: All-on-4 ตามมาตรฐานการรักษา ทำการรักษาที่ขากรรไกรล่าง

เป็นการพัฒนาและการปรับปรุงการผ่าตัดแบบ All-on-4 Surgical Protocol บนขากรรไกรล่าง

Location

1996

Case แรก: All-on-4 ตามมาตรฐานการรักษา ทำการรักษาที่ขากรรไกรบน

เป็นการพัฒนาและการปรับปรุงการผ่าตัดแบบ All-on-4 Surgical Protocol บนขากรรไกรบน

Location

1998

Single Tooth and Small Bridges Immediate Load Protocol Article Published
บทความเรื่อง การรักษารากฟันเทียมแบบ 1 ซี่ และการรักษาสะพานฟันขนาดเล็ก ชนิด Immediate Load Protocol ได้รับการตีพิมพ์ “Talk of the Times”, 1998, December3(3))

ริเริ่มการรักษาแบบ All-on-4 Surgical Protocol ที่ขากรรไกรล่าง (Mandible)

พัฒนารากฟันเทียม NobelSpeedy®Implant

Location

1999

MALO DENTAL Ceramic Bridge ได้เริ่มการศึกษาอย่างจริงจัง (เป็นช่วงระยะเริ่มต้น)

Location

2000

เทคนิค Immediate Function ของ รากฟันเทียมแบบ Brånemark ได้รับการศึกษาอีกครั้ง

Location

2001

ริเริ่มการรักษาแบบ สถานประกอบการของ All-on-4 Surgical Protocol บนขากรรไกรบน (Maxilla) )

Location

2002

NobelSpeedy®Implant ได้รับการค้นคว้าอย่างจริงจัง เทียมการศึกษาทางคลินิก (เป็นช่วงระยะเริ่มต้น)

Location

2003

เทคนิค All-on-4 Mandible (ขากรรไกรล่าง) ได้รับการตีพิมพ์

Location

2004

การค้นคว้า All-on-4 Hybrid and Double Zygoma, with Zygomatic Anchorage (ในช่วงระยะเริ่มต้น)

Location

2005

มีการปรับใช้ NobelGuide ™Adaptation ร่วมกับแนวคิดเรื่อง All-on-4

All-on-4 Maxilla Retrospective ได้รับการตีพิมพ์

Location

2006

รากฟันเทียมแบบใหม่ได้รับการออกแบบ: (เป็นโครงการศึกษานำร่อง)

Location

2007

NobelGuide ™กับ All-on-4 ได้รับตีพิมพ์

รากฟันเทียมชนิดสั้น: ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง

รายงานเรื่อง All-on-4 with Implants placed in Periodontally: ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Location

2008

รายงานเรื่อง All-on-4 with Extra-Maxillary Anchorage: ได้รับการตีพิมพ์

Location

2009

การศึกษาเรื่อง 3.3 mm diameter Implants for Rehabilitation of Edentulous Posterior Regions ได้รับการตีพิมพ์

Location

2011

มีการสอนเรื่อง All-on-4 Mandible

มีการสอนเรื่อง All-on-4 Maxilla

มีการสอนเรื่อง Short Implants Prospective Study

มีการพูดถึงหลักการของ All-on-4 Implant Philosophy โดยทั่วไป

รายงานเรื่อง All-on-4 Extra-Maxilla: Case Report

รายงานเรื่อง The Rehabilitation of Edentulous Maxilla: Study and New Classification ได้รับการตีพิมพ์

มีการศึกษาเรื่อง Half All-on-4 Study

Location

2012

รายงานเรื่อง All-on-4 Extra-Maxillary Anchorage Study ได้รับการตีพิมพ์

รายงานเรื่อง All-on-4 in Non-Ideal Conditions Study ได้รับการตีพิมพ์

รายงานเรื่อง MALO DENTAL Ceramic Bridge Follow-up Study ได้รับการตีพิมพ์

Location

2013

บนความเรื่อง All-on-4 Maxilla with Trans-Sinus Implants Study ได้รับการตีพิมพ์

บนความเรื่อง All-on-4 with Longer Tilted Implants (20-25mm) Study ได้รับการตีพิมพ์

มีการตีพิมพ์เรื่อง All-on-4 Nobelguide™ in Mandible: Technique Modification:

มีการตีพิมพ์เรื่อง All-on-4: Extra-Maxillary Surgical Technique

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Partial Implant-supported Fixed Dental Prostheses with Cantilevers

Location

2014

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง The Influence of Rehabilitation Characteristics in the Incidence of Peri-Implant Pathology

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Posterior Maxillary Implants inserted with Bicortical Anchorage and placed in Immediate Function for Partial or Complete Edentulous Rehabilitations

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง All-on-4™ Treatment Concept for the Rehabilitation of the Completely Edentulous Mandible

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Individual Lithium Disilicate Crowns in a Full Arch, Implant-supported Rehabilitation

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Immediate Loading of Implants placed in Patients with Untreated Periodontal Disease

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Rehabilitation of Completely Edentulous Atrophic Maxillae with Immediately-loaded Zygomatic Implants placed Extra-Maxillary

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง The Nobelguide® All-on-4™ Treatment Concept for Rehabilitation of Edentulous Jaws: A Prospective Report on Medium- & Long- Term Outcomes

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Immediate Function Single-Tooth Dental

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Double Full Arch versus Single Arch, 4 Implant-supported Rehabilitations: A Retrospective Study

Location

2015

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Long-Term Outcome of Implant Rehabilitations in Patients with Systemic Disorders and Smoking Habits

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Fixed Partial Rehabilitations Supported by Implants Inserted with Flap or Flapless Surgical Techniques

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Axial Implants in Immediate Function for Partial Rehabilitation in the Maxilla and Mandible

Location

2016

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Immediate Loading Short Implants inserted on Low Bone Quantity for the Rehabilitation of the Edentulous Maxilla using an All-on-4 Design

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Evaluation of Clinical Soft Tissue Parameters for Extra-maxillary Zygomatic Implants and Conventional Implants in All-on-4 Hybrid Rehabilitations

มีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Complete Edentulous Rehabilitation Using an Immediate Function Protocol and an Implant Design Featuring a Straight Body, Anodically Oxidized Surface, and Narrow Tip with Engaging Threads Extending to the Apex of the Implant

Bangkok Dental | Bangkok Dentist | Bangkok Dental Clinic